top of page

REGULAMIN SERWISU

dostępnego w domenie www.exelo.pl

 

1.Definicje

 1. Operator Serwisu – Exelo ITS sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-092) przy ul. Ogińskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS: 0000739862; NIP: 5272857846.
   

 2. Polityka Prywatności – polityka prywatności i plików cookies zawierająca postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Operatora Serwisu.
   

 3. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu dostępnego w domenie internetowej gabinetlesnasciezka.pl. Dokument ten stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r.
   

 4. Serwis – prowadzona przez Operatora Serwisu internetowa platforma online dostępna w domenie www.exelo.pl
   

 5. Usługi – usługi świadczone lub udostępniane przez Operatora Serwisu z wykorzystaniem Serwisu, w szczególności udzielenie Użytkownikowi dostępu do zawartości Serwisu.
   

 6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz osoba nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z treści lub usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

   

2.Postanowienia wstępne
 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
   

 2. W ramach Serwisu Operator Serwisu umożliwia korzystanie z funkcjonalności Serwisu. Główną funkcjonalnością Serwisu jest możliwość dostępu do treści umieszczonych w Serwisie przez Operatora oraz skorzystanie z formularza kontaktowego.
   

 3. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na związanie się warunkami niniejszego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest niedozwolone.
   

 4. Korzystanie z Serwisu i dostępnych w nim Usług jest bezpłatne.
   

 5. O ile nie zastrzeżono inaczej, ilekroć mowa jest o adresie e-mail Operatora Serwisu, jest to adres e-mail: biuro@exelo.pl

   

3. Usługi
 

 1. W ramach Serwisu  Użytkownik otrzymuje możliwość dostępu do treści znajdujących się w Serwisie, umieszczanych w Serwisie przez Operatora Serwisu.
   

 2. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu skorzystać z możliwości kontaktu z Operatorem Serwisu za pomocą formularza kontaktowego lub narzędzia chatbot.
   

 3. Dla skorzystania z formularza kontaktowego lub chatbot niezbędne jest podanie w dedykowanym formularzu danych wymaganych przez Serwis, do których w przypadku formularza kontaktowego należy adres e-mail oraz zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności, a w przypadku chatbot należy imię oraz adres e-mail.
   

 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Podanie danych nieprawdziwych lub błędnych może spowodować brak możliwości kontaktu z Użytkownikiem w wyniku przesłanego zapytania.
   

 5. Korzystanie z Serwisu, w tym Usług jest bezpłatne.

 

4 .Czas trwania Umowy.
 

 1. Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta na czas obsługi zapytania wystosowanego za pomocą dedykowanego formularza kontaktowego.
   

 2. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania Umowy w każdym czasie.

   

5.Wymagania techniczne.
 

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
   

1. urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z aktualnym systemem operacyjnym;

2. zainstalowana oraz prawidłowo skonfigurowana i aktualna wersją przeglądarki internetowej;

3. w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego - aktywne konto poczty elektronicznej.

 

6.Własność intelektualna.
 

 1. Serwis objęty jest ochroną praw autorskich. Chroni ona zawartość Serwisu, narzędzia składające się na jego funkcjonalności oraz inne utwory kwalifikowane przez prawo autorskie jako dzieła chronione. Operator Serwisu posiada prawo do korzystania z nich na podstawie odrębnej umowy i są zastrzeżone.
   

 2. Zabronione jest jakiekolwiek przetwarzanie danych i innych informacji dostępnych w Serwisie w celu udostępnienia ich osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak również poza siecią Internet.
   

 3. Publikacja jakichkolwiek danych zaczerpniętych z Serwisu powinna zawierać dokładne wskazanie Serwisu. Operator Serwisu zaznacza, że niezależnie od spełnienia warunku określonego w zdaniu poprzednim, zabronione jest publikowanie w celach komercyjnych treści będących własnością Operatora Serwisu na podstawie prawa autorskiego bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora Serwisu.
   

 4. Zabronione jest tworzenie jakichkolwiek narzędzi lub baz danych zawierających dane w zakresie działalności Operatora Serwisu.

   

7.Ochrona danych osobowych.
 

 1. Serwis działa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje, zakres, zasady i warunki prywatności dostępne są na stronie: www.exelo.pl/polityka-prywatnosci

   

8.Odpowiedzialność Operatora Serwisu
 

 1. Operator Serwisu podejmuje uzasadnione starania, aby zapewnić aktualność, dokładność i nieprzerwaną dostępność zawartości Serwisu.
   

 2. Chociaż Operator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu były dostępne w sposób ciągły i działały prawidłowo, nie ponosi odpowiedzialności za żadne konsekwencje wynikające z ich nieprawidłowego działania lub niedostępności w dowolnym momencie, w tym za konsekwencje wynikające z polegania na tych funkcjonalnościach.
   

 3. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli z jakiegokolwiek powodu Serwis będzie niedostępny w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.
   

 4. Operator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby Serwis był wolny od złośliwego oprogramowania, jednak Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu dla systemu komputerowego lub systemu mobilnego Użytkownika, w tym infrastruktury technicznej i danych.
   

 5. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania operatorów zapewniających łączność z Serwisem, zarówno po stronie Operatora Serwisu, jak i osób korzystających z Serwisu.
   

 6. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe lub jakiekolwiek inne konsekwencje wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Serwisie. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem tych informacji, w tym w celu podjęcia decyzji w indywidualnej sprawie. Użytkownik korzysta z Serwisu i funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu na własne ryzyko i jest zobowiązany do ich weryfikacji przed wykorzystaniem.
   

 7. Serwis może zawierać linki do stron internetowych należących do podmiotów trzecich. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dostępność treści zawartych na tych stronach, ich jakości, prawidłowości czy ewentualnych skutków skorzystania z linku.
   

 8. W przypadku powzięcia informacji przez Użytkownika o błędzie w działaniu Serwisu lub błędzie w danych dostępnych za pomocą Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Operatora Serwisu, który dołoży starań w celu usunięcia błędnego działania lub błędnych danych.

   

9. Zapytania i reklamacje.
 

 1. Zapytania, wnioski, reklamacje oraz uwagi Użytkownika dotyczące funkcjonowania Serwisu, usług świadczonych za jego pośrednictwem lub Sprzętu, należy kierować na adres e-mail biuro@exelo.pl Operatora Serwisu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail oraz dokładny opis okoliczności i nieprawidłowości będących przyczyną reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwolą Operatorowi Serwisu na rozpoznanie reklamacji, Operator Serwisu zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie wątpliwości lub o udzielenie dodatkowych informacji drogą elektroniczną, jeżeli będzie to konieczne do rozpoznania reklamacji przez Operatora Serwisu, wskazując dokładnie takie wątpliwości lub wymagane informacje. Jeżeli pomimo tego Użytkownik nie prześle wymaganych danych, Operator Serwisu może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia.
   

 2. Reklamacja powinna być złożona w terminie 30 dni od zaistnienia reklamowanego zdarzenia. Reklamacje nie będą rozpatrywane po upływie wspomnianego 30-dniowego terminu.
   

 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
   

 4. Składając reklamację Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

   

10.Postanowienia końcowe
 

 1. Operator Serwisu ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu poprzez ich zamieszczenie w Serwisie i dostarczenie takiej informacji do Użytkownika na podany adres e-mail, jeżeli go posiada. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora Serwisu, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Użytkownik powinien zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi przez Operatora Serwisu.
   

 2. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, nie może korzystać z Konta po upływie terminu, o którym mowa powyżej. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wejściu w życie zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.
   

 3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści Regulaminu.

bottom of page